Wynajęcie domu na cele niemieszkalne a podatek VAT

Dodano 2009-01-12 14:45:29

Czy wynajmując dom na cele niemieszkalne będę zobowiązany płacić podatek VAT.

 

 

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1  ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa
o VAT)
podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. 
Działalność gospodarcza z kolei obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo
w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy.
Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy o VAT). 

 

Jeżeli umowa najmu ma zostać zawarta nie na krótki okres czasu (co uzasadniałoby potraktowanie zawarcia takiej umowy jako czynności incydentalnej) to należy uznać,
iż wynajem domu jednorodzinnego będzie działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o VAT. Wynajem w tej sytuacji będzie czynnością polegającą
na wykorzystywaniu „towaru” w sposób ciągły i do celów zarobkowych.

 

Przechodząc teraz do kwestii celu na jaki ma być wykorzystany wynajmowany dom jednorodzinny.  Co do zasady wynajem nieruchomości opodatkowany jest według stawki 22 %; nie dotyczy to jednak wynajmu nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek, wynajem tego typu nieruchomości jest zwolniony z podatku.

 

Zwolnione z podatku są bowiem usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek, z wyłączeniem wynajmu lokali w budynkach mieszkalnych na cele inne niż mieszkaniowe (poz. 4 załącznika nr 4 do ustawy o VAT).

 

Jeżeli dom jednorodzinny ma być przeznaczony na na inne cele niż mieszkalne to wynajem przedmiotowej nieruchomości nie będzie zwolniony z podatku od towarów i usług. Nieruchomość ta bowiem nie tylko nie będzie miała charakteru mieszkalnego. Bez znaczenia przy tym pozostaje zapis w umowie najmu. W przypadku ewentualnej kontroli podatkowej, której nie można wykluczyć, organy podatkowe mają możliwość zweryfikowania sposobu korzystania z nieruchomości.

 

Dla pełności opinii należy wskazać na możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego przysługującego drobnym przedsiębiorcom. Zgodnie z przepisem art. 113 ustawy o VAT Komentarz - Zdzisław Modzelewski, Grzegorz Mularcz zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 50 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Do wartości sprzedaży nie wlicza się również odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.  Podatnik korzystający ze zwolnienia ze względu na wysokość obrotów, zgodnie z przepisem art. 109 ust. 1 ustawy o VAT jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym. 

 

Kraków, dnia 20 maja 2008r.Aktualności