Łatwiej będzie wykupić byłe mieszkanie zakładowe!

Dodano 2008-12-19 00:41:29

Czego dotyczy projekt?

Sejm zajmuje się obecnie poselskim projektem ustawy o zmianie niektó­rych ustaw dotyczących przekształceń własnościowych nieruchomości. Ma on na celu umożliwienie Polakom wykonania ich uprawnień, tj. prawa pierwokupu i prawa do preferencyjnego nabywania lokali Skarbu Państwa poprzez przedłużenie terminu do złożenia wniosku o stwierdzenie prawa pierwokupu, który upłynął w dniu 19 września 2008, oraz terminu do złożenia wniosku o preferencyjne nabycie mieszkania, który upływa w dniu 31 grudnia 2008 r. 

Czemu mają służyć proponowane zmiany?

Nowelizacja przepisów regulujących nabywanie by­łych mieszkań zakładowych wiąże się z faktem, że wiele tysięcy rodzin nie może nadal uzyskać prawa ich własności. Projekt ma więc na celu ułatwienie nabycia mieszkań zakładowych ich obecnym najemcom.

Kwestie te są teraz uregulowane w dwóch usta­wach z 2000 i 2005 r., które określają zasady i tryb zbywa­nia tych lokali na warunkach preferen­cyjnych. Niestety możliwość ich wykupienia była bardzo utrudniona. Termin składania wniosków stwierdzających prawo pierwokupu wygasł we wrześniu 2008 r. i zbliża się kolejny termin (31 grudnia 2008 r.), gdy wygasa prawo pierwszeństwa do wykupienia zajmo­wanego mieszkania na warunkach preferencyjnych.

Postulowana nowelizacja ma także usunąć nieścisłości w towarzyszą­cych 7 ustawach (m.in. o komercjalizacji i prywatyzacji PP „PKP", o lasach, o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP), które utrudniają nabywanie byłych mieszkań zakładowych.

Projekt wzmacnia pozycję lokatora. Zakłada, iż lokatorowi (który obecnie ma tylko prawo pierwokupu) będzie przysługiwało roszczenie o przeniesienie tytułu własności mieszkania zakładowego na lokatora. Projektodawcy przewidzieli dwa ro­dzaje roszczeń (niezależnych od siebie tak merytorycznie, jak i formalnie), wynikających z relacji Skarbu Państwa z lokatorami oraz osobami trzecimi. Nabycie lokalu ma na­stępować na mocy umów notarialnych.

Proponowana nowelizacja przewiduje, że jeżeli w pro­cesach przekazywania majątku państwo­wym jednostkom organizacyjnym lub sa­morządu terytorialnego mieszkanie utra­ciło status zakładowego, to na wniosek osoby fizycznej, która je zajmuje w dniu wejścia w życie ustawy na podstawie umowy najmu lub decyzji administracyj­nej, sąd orzekałby w postępowaniu nie­procesowym o ustanowieniu na rzecz tej osoby odrębnej własności lokalu. Orzeczenie sądu stanowiłoby podstawę wpisu do księgi wieczystej.

Podstawa:

Poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących przekształceń własnościowych nieruchomości (sejmowe druki nr 1224 i nr 1224-A)
Czytaj więcej » Zmiany w prawie


Aktualności